Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door Essent met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Essent uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Essent beoogt met deze website de beschikbaarheid van informatie over duurzame energie in het algemeen en de toepassing van biomassa in de energievoorziening in het bijzonder, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie recent en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren

Alle informatie die via deze web site wordt aangeboden is van algemene aard en bedoeld als algemene informatie. Ondanks dat Essent al het noodzakelijke doet om uitsluitend juiste, complete en betrouwbare informatie op deze web site op te nemen, mag de informatie niet gebruikt worden als enige bron in een besluitvormingstraject, maar moet altijd gebruik worden in combinatie met informatie uit andere bronnen. Wij verwijzen u met nadruk naar de bronnen van de informatie, zoals aangegeven in de publicaties op deze web site. Essent is niet aansprakelijk voor enige actie, gevolg of schade indien u zich bij besluitvorming baseert op informatie van deze web site.

Essent is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van web sites van derden waar naartoe of waar vandaan gelinkt wordt, noch voor de inhoud, informatie, goederen of diensten die door derden via die web sites worden verstrekt en/of aangeboden (waaronder tevens begrepen enige vorm van aansprakelijkheid die voort zou komen uit de inhoud van die web sites of schade aan intellectueel eigendom van derden).

 

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>