Duurzame energie

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die hernieuwbaar, CO2 neutraal en milieuvriendelijk is opgewekt! Meer weten?

Hoe werkt het?

Duurzame energie heeft meestal betrekking op de elektriciteitsproductie. Belangrijke duurzame energie opties zijn:

Minder bekende technieken en duurzame energiedragers zijn:

  • getijden- en golfenergie
  • brandstofceltoepassingen bedreven met waterstof uit biomassaconversie
  • geothermische energie
  • waterstof als energiedrager (alleen duurzaam indien bron voor H2 duurzaam is

Warmteproductie kan ook op duurzame wijze plaatsvinden (zonneboiler, bio-energie) evenals de gasproductie (duurzaam gas uit bio-energie of als waterstof).

Stand van zaken

Eind 2001 werd bijna 1,5% van het Nederlandse energieverbruik gedekt door duurzame energiebronnen (ongeveer 44 PetaJoule vermeden fossiele brandstof, overeenkomend met 2,5 a 3 Mton vermeden CO2 emissie). Dit is vooral bereikt door de inzet van bio-energie (71%) en windenergie (26%). Ook is veel duurzame elektriciteit geÔmporteerd. Andere bronnen van duurzame energie dragen nog niet veel bij (meer weten?). Het streven van de Nederlandse overheid is om in 2020 het aandeel duurzame energie van 10% duurzaam te hebben bereikt (vooral elektriciteit).

Wat kost het?

Duurzame energie kost meer dan gewone (uit fossiele bronnen opgewekte) energie. De kosten van zonne-energie (PV) zijn het hoogst, gevolgd door windenergie-op-zee, bio-energie (schoon, stand alone), wind-op-land, bio-energie (bijstoken en meestoken) en waterkracht. De prijs van waterkracht uit stuwmeren en van energie uit zonneboilers is meestal concurrerend met fossiele energie. De meeste vormen van bio-energie zijn dat niet. Daarom zijn er veel vormen van financiŽle ondersteuning van overheidswege ingevoerd om duurzame energie te stimuleren. Meer weten?

Welke voordelen?

Duurzame energie is CO2-neutraal: duurzame energie, is zonder of met een heel lage CO2 uitstoot (minder dan 50 a 100 g CO2 per kWhe). De toename van CO2 in de atmosfeer is de voornaamste oorzaak van het veranderende klimaat. Duurzaam betekent ook hernieuwbaar: deze vorm van energie raakt niet op, maar wordt continue opnieuw gevormd. En duurzaam betekent milieuvriendelijk: het milieu kan de effecten van de energieproductie opnemen zodat er geen blijvende schade ontstaat. Onder duurzaam kan meer worden verstaan (meer weten?). Kortom:

Duurzame energie is hernieuwbaar, CO2 neutraal en milieuvriendelijk!

Welke nadelen?

De meeste vormen van duurzame energie zijn kostbaarder dan energie opgewekt met fossiele bronnen. Dat komt ondermeer omdat de externe kosten (de milieukosten, lees meer) in de prijs zijn verrekend, omdat de technieken om duurzame energie te produceren duurder zijn, meestal de schaalgrootte veel kleiner is dan van bijv een kolencentrale en deze nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Specifieke technieken kennen specifieke nadelen. Bijvoorbeeld zonne-energie is alleen beschikbaar als er zon is, windenergie alleen als er wind is. Er is dan een energie-opslagsysteem nodig om de energie te bufferen, of een aanvullend systeem om leveringszekerheid te kunnen geven. Waterkracht uit stuwmeren kost veel ruimte, windmolens op land veranderen het horizonbeeld, bio-energie levert toch nog een bijdrage aan verzuring en energieteelt heeft ook een groot ruimtebeslag.

Welk potentieel en perspectief?

Het potentieel van duurzame energie is enorm. Zowel zonne-energie, als wind en bio-energie kunnen alle drie gemakkelijk apart in de mondiale energiebehoefte voorzien. Dat maakt dat het perspectief op lange termijn heel gunstig is. Op korte termijn stuit de ontwikkeling van duurzame energie op veel belemmeringen, kostenaspecten zijn de belangrijkste. Wie betaalt de externe kosten die tot nu toe zijn afgewenteld op toekomende generaties? (lees meer)

Voorbeeldprojecten

Voorbeeldprojecten zijn per techniek gegeven (zon, wind, water, bio-energie).

 

<p>Verantwoord Groen, verantwoordgroen, verantwoord groen, fair bio trade, fairbiotrade, biomassa, import biomassa, biomassa handel, biomassa certificering, biomassa onderzoek, biomassa stroom, biomassa centrale, bio-energie, bio-electriciteit, bio-elektriciteit, duurzame energie, groene energie, groene stroom, groene electriciteit, groene elektriciteit, klimaatproblematiek, broeikaseffect, duurzame samenleving, Kyoto</p>